Regels aangaande de hoofdelijke aansprakelijkheid en inhoudingsplicht van alle niet-particuliere opdrachtgevers van bouw- , electriciteit-  en schoonmaakwerken.

De reglementering over hoofdelijke aansprakelijkheid en inhoudingsplicht heeft betrekking op de opdrachtgever, aannemer of onderaannemer die bouw-, electriciteit- en schoonmaakwerken uitvoert of laat uitvoeren.

De inhoudingsplicht

Een opdrachtgever die deze werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die deze werken laat uitvoeren door een onderaannemer, is onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35% van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de RSZ.

Op de website https://www.socialsecurity.be/web7/attest30bis-web/prepareRequest.do?lang=nl  kan u nagaan in welke situatie een dergelijke inhoudingsplicht van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2009 moeten, onder bepaalde voorwaarden die los staan van de sociale zekerheid, diezelfde opdrachtgevers en aannemers bovendien 15% van het bedrag van de factuur inhouden en doorstorten aan de FOD financiën.
Over deze fiscale inhoudingsplicht vindt u meer informatie op de website: http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/services.

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid

Een opdrachtgever die met een aannemer wenst te werken die onder inhoudingsplicht valt, zal de nodige doorstortingen moeten doen. Leeft hij die verplichting niet na, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk.

Op sociaal vlak is de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs (exclusief BTW) van de werken die worden toevertrouwd aan de aannemer of aan zijn onderaannemer.  Vroeger was de grens vastgesteld op 50% van de prijs van de werken.  Op fiscaal vlak is de aansprakelijkheid beperkt tot 35% van de prijs van de werken (exclusief BTW).
Op sociaal vlak werden bovendien bijzondere regels uitgewerkt om te vermijden dat een cumulatie van aansprakelijkheden op sociaal en fiscaal vlak zou leiden tot een aansprakelijkheid van meer dan 100% van de prijs van de werken. Op fiscaal vlak is de hoofdelijke aansprakelijkheid dan weer niet van toepassing indien ze reeds op sociaal vlak werd ingeroepen.

Registratie als aannemer

Deze regeling betekent niet dat de registratie als aannemer overbodig wordt. Zij blijft noodzakelijk voor toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor het laten uitvoeren van renovatiewerken en voor toekenning van bepaalde premies en belastingverminderingen. Enkel de opdrachtgevers die met een geregistreerde aannemer werken kunnen van deze voordelen gebruik maken.
 
By Xerius

 

Beste, Interessant onderwerp

Beste, Interessant onderwerp maar link werkt niet.

Nieuwe reactie inzenden